aansprakelijkheid bij mails

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) verbindt Hedebouw op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat. Noch Hedebouw noch de auteur van dit bericht kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

De inhoud van deze e-mail en zijn bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk stroken met die van Hedebouw.

Gelieve Hedebouw te contacteren indien u deze e-mail verkeerdelijk zou ontvangen hebben via info@hedebouw.be of www.hedebouw.be