algemene voorwaarden

  Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
  1.1. In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
  - Hedebouw : bedrijf, CommV met BTW-nummer: BTW BE 0770.457.736

  - Klant: De wederpartij van Hedebouw
  - Overeenkomst: Het geheel van tussen Hedebouw en de Klant gemaakte afspraken met betrekking tot de levering van roerende goederen en/of diensten door Hedebouw
  - Opdracht: Een verzoek van een Klant aan Hedebouw tot levering van roerende goederen en/of diensten.
  - Partijen: Hedebouw en de Klant.
  1.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hedebouw  als leverancier van roerende goederen en/of diensten optreedt.
  1.3. Specifieke bedingen in Overeenkomsten waarin van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.
  1.4. De toepasselijkheid van de algemene [inkoop]voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  1.5. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet.


  Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
  Alle aanbiedingen en/of offertes van Hedebouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten Hedebouw niet tot het aangaan van een Overeenkomst.


  Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van Overeenkomsten
  3.1. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Hedebouw een Opdracht van de Klant schriftelijk heeft aanvaard.
  3.2. Een door Hedebouw gegeven schriftelijke opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien Hedebouw een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen de Klant heeft besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de
  Klant gewenste levertijd, en de Klant hierop niet binnen acht dagen reageert, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met deze afwijkingen.
  3.3. Hedebouw behoudt het recht de overeenkomst eenzijdig op te schorten indien uit door Hedebouw in te winnen informatie blijkt, dat de Klant onvoldoende kredietwaardig is.
  3.4. Partijen kunnen, in onderling overleg, de inhoud van een gesloten Overeenkomst wijzigen. Een wijziging van de Overeenkomst is voor Hedebouw pas bindend nadat zij zich schriftelijk met die wijziging akkoord heeft verklaard.


  Artikel 4 Prijzen en prijsaanpassingen
  4.1. Prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW en/of andere belastingen, welke ten laste zijn van de Klant.
  4.2. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, belastingen of andere prijsvormende factoren voor Hedebouw, waardoor de kostprijs voor Hedebouw hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, is Hedebouw gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan de Klant, ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was op het ogenblik van het tot stand komen van deze Overeenkomst.
  4.3. Indien in de Overeenkomst voorzien is in een prijs in regie, zal het door de Klant verschuldigde bedrag worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij Hedebouw op dat moment gangbare tarieven.
  4.4. Met betrekking tot wijzigingen in de Overeenkomst doorgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, is Hedebouw gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Klant in rekening te brengen. Ingeval Hedebouw van oordeel is dat noodzakelijkerwijze meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal zij zulks samen met een prijsopgave voor bedoelde meerwerken schriftelijk aan de Klant meedelen. Tenzij de Klant binnen de 8 dagen na mededeling daarvan schriftelijk zijn niet-akkoord aan Hedebouw meedeelt, wordt de Klant geacht in te stemmen met de opgegeven meerwerken en
  overeenkomstige prijs.


  Artikel 5 Levering - termijnen
  5.1. Indien Hedebouw een opgave van de levertijd van roerende goederen en/of diensten aan de Klant verstrekt, geschiedt die opgave steeds bij benadering en bij wijze van aanduiding. Overschrijding van opgegeven of overeengekomen levertijd kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Hedebouw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant heeft in geval van overschrijding van de levertijd geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
  5.2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van diensten aan de Klant op het adres van de vestigingseenheid van Hedebouw. De levering van roerende goederen geschiedt zodra deze het adres van de vestigingseenheid van Hedebouw verlaten, vanaf welk ogenblik het risico algeheel voor de Klant is. Het vervoer daarvan is steeds op kosten en risico van de Klant, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken.


  Artikel 6 Klachten
  6.1. Klachten betreffende de niet-conformiteit en/of gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering en alleszins vóór het gebruik, verwerking of doorverkoop van de zaken aan Hedebouw te worden gemeld.
  Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk [per brief, e-mail en/of deurwaardersexploot] aan Hedebouw worden bevestigd.
  6.2. Het geleverde dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de Klant dient Hedebouw in de gelegenheid te stellen het geleverde te bezichtigen.
  6.3. De Klant is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van het geleverde te zorgen.
  6.4. Klachten en/of opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op het adres van de vestigingseenheid van Hedebouw te worden bekendgemaakt. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na de factuurdatum.


  Artikel 7 Betaling en eigendomsvoorbehoud
  7.1. Hedebouw heeft het recht om ten allen tijde voorschotten te vragen, ook al is zulks niet voorzien in de Overeenkomst.
  7.2. Alle betalingen waartoe de Klant gehouden is, dienen contant te worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur. Dit zonder verdere korting.
  7.3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 150 euro), onverminderd het recht van Hedebouw om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

  7.4. De eigendom van alle door Hedebouw op enig moment aan de Klant geleverde roerende goederen gaat pas over op de Klant zodra deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Hedebouw gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomsten is nagekomen:
  - de tegenprestatie(s) met betrekking tot door Hedebouw geleverde of nog te leveren roerende zaken;
  - eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, daaronder vergoeding van schade, rente en kosten begrepen. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, is Hedebouw gerechtigd haar eigendommen terug te [doen] halen. Kosten verbandhoudende met het terughalen van haar eigendommen door Hedebouw, zijn integraal voor rekening van de Klant. De risico’s van het verlies of de vernietiging van de goederen zullen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat hem de goederen werden geleverd.


  Artikel 8 Medewerking van de Klant
  8.1. De Klant is ertoe gehouden om aan Hedebouw tijdig alle informatie en stukken, met inbegrip van deze waarvan de Klant slechts kennis heeft tijdens de duur van de Overeenkomst, te overhandigen die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en Hedebouw kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie meegedeeld door de Klant.
  8.2. De Klant is ertoe gehouden Hedebouw tijdig en op voorhand alle plannen en andere noodzakelijke inlichtingen over te maken met betrekking tot eventuele kabels, leidingen en ondergrondse installaties welke op zijn eigendom gelegen zijn. Bij gebreke daaraan zal Hedebouw opzichtens de Klant geen enkele aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade aan welke danige kabels, leidingen of andere voorwerpen/installaties welke zich in de ondergrond bevinden.
  8.3. De Klant is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de onroerende goederen toegankelijk zijn in zoverre zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele vertraging in de uitvoering van de overeenkomst omwille van de niet of onvoldoende toegankelijkheid van bedoelde onroerende
  goederen kan de aansprakelijkheid van Hedebouw op generlei wijze in het gedrang brengen.


  Artikel 9 Aansprakelijkheid van Hedebouw
  9.1. Enkel schriftelijk door hedebouw gegeven adviezen en inlichtingen zijn haar tegenstelbaar. Elke aansprakelijkheid voor mondeling gegeven adviezen en inlichtingen wordt uitgesloten.
  9.2. De door Hedebouw uit te voeren werkzaamheden betreffen een middelenverbintenis en Hedebouw verbindt zich nooit tot welkdanig resultaat dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Inzonderheid wordt geen garantie verleend op het verkrijgen van welkdanige vergunning dan ook, premies, subsidies en/of andere zaken welke de Klant van de Overheid wenst te bekomen.
  9.3. Eventuele aansprakelijkheid in hoofde van Hedebouw voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst vervalt integraal ingeval van niet oordeelkundige behandeling van geleverde goederen of diensten, van onoordeelkundig en/of in strijd met de Overeenkomst en de finaliteit daarvan (met inbegrip van adviezen of rapporten), alsook ingeval zonder expliciete toestemming van Hedebouw enige wijziging werd aangebracht aan de geleverde goederen of diensten.
  9.4. Hedebouw kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door de Klant in oorzakelijk verband met een bewezen tekortkoming in hoofde van Hedebouw. Elke aansprakelijkheid van Hedebouw uit hoofde van onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot inkomstenverlies, verlies van gegevens of cliënteel, vorderingen van derden, imagoschade valt buiten de verantwoordelijkheid van Hedebouw. Ingeval van aansprakelijkheid van Hedebouw uit hoofde van foutieve uitvoering van de Overeenkomst, zal de Klant enkel recht hebben op het herstel in natura van de
  tekortkoming door Hedebouw. Enkel ingeval een herstel in natura onmogelijk zou zijn, zal de Klant recht hebben op vergoeding van de door hem in oorzakelijk verband met de tekortkoming geleden rechtstreekse schade. In zulk geval is de aansprakelijkheid van Hedebouw alleszins beperkt tot het bedrag dat gedekt is in het kader van door Hedebouw afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Indien, om welke reden dan ook, geen dekking onder de door Hedebouw afgesloten
  verzekeringsovereenkomsten kan worden ingeroepen, is elke aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor met betrekking tot de geleverde goederen of diensten en, indien nog geen betaling zou hebben plaatsgevonden, tot één keer de prijs waartegen de Overeenkomst werd afgesloten.


  Artikel 10 Overmacht
  Partijen zullen in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, pandemie, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Partijen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leverancier van
  Hedebouw , enz., telkens voor zover deze oorzaak niet uitsluitend van de wil van Partijen afhankelijk is, steeds het recht hebben om hetzij hun verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Partijen in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden zijn.


  Artikel 11 Ontbinding - verbreking
  11.1. Ingeval van aanvraag van (buiten)gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of vereffening van de onderneming en/of rechtspersoon van de Klant, is de Overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst ontbonden door de kennisgeving van de beslissing tot ontbinding per aangetekend schrijven. Ingeval de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt binnen de 8 dagen na hiertoe door Hedebouw in gebreke te zijn gesteld middels aangetekend schrijven, is Hedebouw gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en vergoeding te vorderen van alle door haar geleden schade. In al deze gevallen is iedere vordering, welke Hedebouw op de Klant heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.
  11.2. Ingeval de Klant de Overeenkomst verbreekt om welke reden dan ook, overmacht uitgezonderd, is hij ertoe gehouden alle reeds door Hedebouw uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten te vergoeden. In zulk geval is de Klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de prijs van de Overeenkomst.


  Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten - geheimhouding
  12.1. Hedebouw is en blijft titularis van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten (zoals maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, merkrechten, tekeningen en modellen) met betrekking tot de door haar geleverde producten en/of diensten. De klant kan ten aanzien van de door Hedebouw geleverde producten en diensten geen enkel recht laten gelden, behoudens datgene wat schriftelijk werd toegestaan. Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, is het de Klant ondermeer niet toegestaan door Hedebouw geleverde producten en/of diensten te reproduceren, ongeacht de wijze waarop of de vorm waarin, en is de Klant niet gerechtigd deze aan derden openbaar te maken. De Klant is in geen geval gerechtigd de op de producten van Hedebouw aangebrachte merken te wijzigen of te verwijderen ongeacht de wijze waarop en de vorm waarin. Ingeval van inbreuk op de industriële en intellectuele rechten van Hedebouw zal de Klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 2.500 euro per dag dat de inbreuk wordt gepleegd en zulks per product en/of dienst voorwerp van de inbreuk, onverminderd het recht voor Hedebouw om vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade indien deze hoger zou zijn.
  12.2. Hedebouw heeft te allen tijde het recht om de resultaten van de uitvoering van de Overeenkomst voor zichzelf te gebruiken, alsook de kennis en ervaring opgedaan door Hedebouw ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst.
  12.3. Hedebouw heeft tijdens de uitvoering van de Overeenkomst noch daarna een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Klant met betrekking tot welkdanige informatie dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en met dien verstande dat zulke andersluidende regeling geen afbreuk kan doen aan welkdanige wettelijke verplichting dan ook in hoofde van Hedebouw of een bevel vanwege een gerechtelijke of overheidsinstantie.


  Artikel 13 Toepasselijk recht – Geschillen
  13.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
  13.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en de uitleg daarvan of de uitvoering van de door Partijen gesloten Overeenkomst, zowel van feitelijke als juridische aard, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
  Hedebouw heeft wel steeds het recht om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de Klant. Voor geschillen die onder de materiële bevoegdheid van de Vrederechter vallen, is het Vredegerecht van het eerste kanton van
  Brugge bevoegd.

   

  Artikel 14 algemene voorwaarden EPB

  14.1. De aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst aan de verslaggever opdracht om de EPB-aangifte op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens modaliteiten conform de energiedecreten en uitvoeringsbesluiten van de bevoegde overheidsinstantie. De aangifteplichtige en de verslaggever gaan de verbintenis aan om de verplichting na te komen welke door het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten en door artikel 14 en 15 van huidige overeenkomst aan hen zijn toevertrouwd.

  14.2. Verplichting van de aangifteplichtige: De aangifteplichtige verbindt zich ertoe aan de verslaggever alle nodige gegevens en documenten ter beschikking te stellen, desgevallend via tussenkomst van verschillende participanten in het bouwproces, ten einde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een EPB eindaangifte op te stellen conform de uitgevoerde werken.

  14.3. Verplichting van de verslaggever: De verslaggever berekent voorafgaand aan de start der werken of het voorontwerp als het project voldoet aan de vereiste energieprestaties conform de vergunningsdatum aanvraag voor het project. Bij deze controleberekening gaat hij na of het ontwerp met de voorziene materialen en installaties voldoet. Indien de gestelde eisen niet gehaald worden dan zal hij dit verplicht melden aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever zal verder telkens een niet bindend advies opstellen teneinde de studie bij te sturen conform de vooropgestelde eisen. De aangifteplichtige zal uiteindelijk de beslissing nemen om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen.

  14.4. Aansprakelijkheid: De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand, op basis van de aan hem aangeleverde stukken. Hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de EPB-eisen, noch voor het tijdig indienen van de EPB eindaangifte of uitstelverklaring door de aangifteplichtige. De aangifteplichtige is gehouden de verslaggever te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten ten laste van de verslaggever gelegd zouden worden.

  14.5. Beëindiging van de overeenkomst: Indien de aangifteplichtige een einde stelt aan de overeenkomst, betaalt hij de verslaggever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 25% bedraagt van het ereloon verschuldigd van het resterend saldo van de opdracht.

  14.6. Rapportering: Een energiestudie wordt opgesteld op basis van de door de overheid beschikbaar gestelde software. Resultaten voortvloeiend uit de berekeningen kunnen afwijkend zijn van de werkelijke verbruiken of waarden, echter kan de verslaggever hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

  14.7. Ventilatieverslaggeving: Ventilatieverslaggeving, noodzakelijk in het kader van de bijkomende wetgeving omtrent EPB, is niet in deze offerte voorzien. De opdrachtgever duid een ventilatieverslaggever aan, die alle nodige stukken in het kader van EPB zal aanleveren.

   

  Artikel15 algemene voorwaarden ventilatieverslaggeving

  15.1. De aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst aan de verslaggever opdracht om de ventilatie -aangifte op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens modaliteiten conform de energiedecreten en uitvoeringsbesluiten van de bevoegde overheidsinstantie.
  De aangifteplichtige en de verslaggever gaan de verbintenis aan om de verplichting na te komen welke door het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten en door artikel 14 en 15 van huidige overeenkomst aan hen zijn toevertrouwd.

  15.2. Verplichting van de aangifteplichtige: De aangifteplichtige verbindt zich ertoe aan de verslaggever alle nodige gegevens en documenten ter beschikking te stellen, desgevallend via tussenkomst van verschillende participanten in het bouwproces, ten einde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een ventilatieverslag op te stellen conform de uitgevoerde werken.
  Alle openingen dienen voldoende vrijgemaakt of vrij te zijn om metingen te kunnen uitvoeren. Eventuele boetes ten gevolge van geen of onvoldoende ruimte om te meten kunnen verslaggever niet ten laste gelegd worden.

  15.3. Verplichting van de verslaggever: De verslaggever voorziet voorafgaand aan de start der werken een ventilatie voorontwerp van toepassing bij het project, conform de vergunningsdatum en geldende regelgeving. Indien de gestelde eisen niet gehaald worden dan zal hij dit verplicht melden aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever zal verder telkens een niet bindend advies opstellen teneinde de studie bij te sturen conform de vooropgestelde eisen. De aangifteplichtige zal uiteindelijk de beslissing nemen om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen.

  15.4. Aansprakelijkheid: De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijk toestand, op basis van de aan hem aangeleverde stukken. Hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de EPB-eisen, noch voor het tijdig indienen van de EPB eindaangifte of uitstelverklaring door de aangifteplichtige. De aangifteplichtige is gehouden de verslaggever te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten ten laste van de verslaggever gelegd zouden worden.

  15.5. Beëindiging van de overeenkomst: Indien de aangifteplichtige een einde stelt aan de overeenkomst, betaalt hij de verslaggever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 25% bedraagt van het ereloon verschuldigd van het resterend saldo van de opdracht.

  15.6. Rapportering: Een energiestudie wordt opgesteld op basis van de door de overheid beschikbaar gestelde software. Resultaten voortvloeiend uit de berekeningen kunnen afwijkend zijn van de werkelijke verbruiken of waarden, echter kan de verslaggever hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

   

  Artikel 16 Algemene voorwaarden veiligheidscoördinatie

  16.1 Het betreft een opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens het ontwerp en (of) de verwezenlijking van de werken bedoeld in de preambule van deze offerte.Deze opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken bepaald bij artikel 22 van de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS van 18 september 1996). In toepassing van de bepalingen van voornoemd artikel 22 heeft de coördinator inzonderheid als opdracht:

  • de uitvoering van de algemene beginselen inzake preventie en veiligheid bij de planning van de verschillende werken, werkfazen en de geraamde duur voor de uitvoering van deze werken en werkfazen coördineren.
  • de toepassing verzekeren van de maatregelen waardoor de verschillende aannemers, enerzijds, de algemene en bijzondere beginselen van preventie en coherente wijze kunnen toepassen en anderzijds, het veiligheids- en gezondheidsplan kunnen naleven;
  • de samenwerking tussen de aannemers, de wederzijdse informatie en de coördinatie van hun werkzaamheden organiseren, met het oog op de bescherming van de werknemers en de preventie van beroepsrisico’s op de bouwplaats,
  • de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures coördineren.

  16.2 Opdrachten van de coördinator
  De coördinator voert zijn taak uit zoals beschreven in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
  Zijn tussenkomst situeert zich dus hoofdzakelijk op het vlak van:

  • opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerp – uitvoering)
  • openen van een coördinatiedagboek of bij werken < 500 m2 het schriftelijk mededelen van eventuele opmerkingen.
  • opstellen van een postinterventiedossier, op basis van de verkregen documenten. Indien er geen gegevens bezorgd worden aan de coördinator zal het PID worden opgemaakt, ter aanvulling van ontbrekende gegevens door opdrachtgever.
  • de werfinrichting;
  • de werforganisatie;
  • de opeenvolging en samenloop van de activiteiten;
  • de wijzigingen of aanvullingen die na de beëindiging van het ontwerp hieraan nog tijdens de uitvoering worden aangebracht;
  • alsook het openen, bijhouden en aanpassen van de coördinatie-instrumenten met betrekking tot deze activiteiten.

  16.3 De coördinator moet voldoende op de bouwplaats aanwezig zijn om de coördinatie te verzekeren. De aanwezigheid van de coördinator op de bouwplaats is verplicht tijdens de kritieke fasen (uitvoering van werken met bijzondere gevaren / tijdstippen waarop overleg noodzakelijk is.)
   

  Om de coördinator in de mogelijkheid te stellen zijn opdracht te vervullen, ziet de opdrachtgever erop toe dat de coördinator:

  • betrokken wordt bij alle etappes van verwezenlijking van het bouwwerk;
  • alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten, uitgenodigd wordt op de vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met de verwezenlijking of de bouwdirectie belast met de controle op de verwezenlijking, en alle door deze bouwdirectie uitgevoerde studies ontvangt binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

  16.4 De coördinator verbindt zich ertoe alle opdrachten die hem uit hoofde van deze offerte worden toevertrouwd, tijdig en correct te vervullen. Er kan beroep gedaan worden om onderaannemers die instaan voor de opvolging en uitwerking van de veiligheid coördinatie, conform de voorziene wetgeving.

  16.5 De coördinator verbindt zich ertoe zijn opdracht aan te vangen van bij de start van het project. Indien de opdrachtgever om een of andere reden het begin van de werken uitstelt, stelt hij de coördinator hiervan zo spoedig mogelijk en ten minste 5 kalenderdagen vóór de oorspronkelijk voorziene startdatum van de werken in kennis.

  16.6 Zijn opdracht neemt een einde bij de overdracht van het geactualiseerde veiligheids-en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek/samenvatting schriftelijke opmerkingen en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever. Deze overdracht gebeurt bij het einde der werken en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat de coördinator bij het postinterventiedossier voegt.

   

  Artikel 17 algemene voorwaarden slotbepalingen

  17.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig zouden blijken te zijn, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van toepassing.

  17.2. De opdrachtgever erkent met de  ondertekening van onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de uitvoerder die hem bij de offerte reeds ter kennis werden gebracht. Geen enkele voorwaarde van de opdrachtgever zal worden aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitvoerder.

  17.3. De opdrachtgever erkent met de  ondertekening van onderhavige overeenkomst ook uitdrukkelijk de gelegenheid te hebben gehad de uitvoerder over de inhoud en de betekenis van alle artikelen van deze overeenkomst te ondervragen en alle nodige antwoorden te hebben.